اهداف، خط مشی و ماموریت آموزشی

آموزش هر سازمان در راستای توانمندسازی و توسعه کیفی منابع انسانی به منظور ایجاد و ارتقای آگاهی کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان و پیشبرد آن بسوی اهداف از پیش تعیین شده نقش مهمی داشته و در این راستا، ایجاد باور و همسویی با حرکت در مسیر بالندگی سازمان و در نهایت تعالی کشور، با اقدام به استقرار نظام جامع آموزش و رعایت الزامات استانداردهای پذیرفته شده، در نیل به اهداف و چشم اندازها و به منظور توسعه همه سویه منابع انسانی، مرکز آموزش شرکت اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:
- تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب آموزشی هم راستا با نیازهای فعلی و آتی سازمان
- یافتن و پیاده سازی روشهای نوین به منظور ارتقا و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی
- مهیا نمودن زمینه رشد معنوی منابع انسانی به منظور ایجاد و حفظ تعادل بین کار و زندگی
- برقراری تعامل با موسسات سازمانی مرتبط با اهداف مشابه و نمایش چهره ای مطلوب از سازمان برای آنها
- ایجاد رضایتمندی از فرآیند آموزش برای سازمان و کارکنان

   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086