شرایط لازم جهت همکاری موسسات آموزشی با واحد آموزش
1- دارا بودن سوابق و رزومه کاری مورد تائید ( همکاری با سازمانهای معتبر)
2- تائید رزومه مدرسین آن موسسه پس از بررسی
3- دارا بودن فضا و امکانات آموزشی کافی به منظور اعزام همکاران به آن موسسات جهت آموزش
4- عدم وجود موانع مالی به منظور پرداختهای لازم و سایر شرایطی که در تصمیم گیری نهایی موثر می باشد.