محصولات پایه
نام محصولات ظرفیت تولید - تن
اتیـلن 306400
پروپیلن 124000