محصولات شیمیایی
نام محصولات  ظرفیت تولید(تن)  ظرفیت قابل فروش(تن)
دو اتیل هگزانول 45000  45000 

بوتانول ها ( نرمال بوتانول و ایزوبوتانول )

 10700 10700
اسید استیک   30000 8000
وینیل استات  30000 30000
 اکسید اتیلن  105000 15000

اتیلن گلیکول ها
( منو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول )

 105000 105000

اتانول آمین ها
( منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین )

30000 30000

اتوکسیلات ها
( نو نیل فنل اتوکسیله، فتی الکل اتوکسیله، پلی اتیلن گلیکول و ...)

30000 30000
مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه شده 169000  169000 
 بوتادین یک و سه -  1830
بوتن یک  - 1800
 رافینیت - -
پارافین کلره - 2000
  مشخصات فنی
Chemical Products
Acetic Acid
Product Name Description
AA Acetic Acid
Vinyl Acetate
Product Name Description
VAM Vinyl Acetate Monome
Alcohols
Product Name Description
2EH 2-Ethyle Hexanol
NB Normal Butanol 
 IB  Iso Butanol
Butane-Butene Rafinate
Product Name Description
BBR Butane-Butene Rafinate
Ethanolamines
Product Name Description
MEA Monoethanolamine
 DEA-98% Diethanolamine 98% 
 DEA-85%  Diethanolamine 85%
 TEA-99% Triethanolamine 99% 
 TEA-85% Triethanolamine 85% 
Ethylene Glycols
Product Name Description
MEG Monoethylene Glycol
DEG Diethylene Glycol
TEG Triethylene Glycol
Ethylene Oxide
Product Name Description
EO Ethylene Oxide
Ethoxylates
Product Name Description
NPE Nonyl-Phenol Ethoxylate
 LAE  Lauryl Alcohol Ethoxylate
PEG-Chemical Grade  Polyethylene Glycol- Chemical Grade 
Olefin/PHG/C4Cut
Product Name Description
CFO Cracked Fuel Oil Product
PHG Pyrolysis Hydrogenated Gasoline
C4 Cut  C4 Cut 
   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086