زمان بهره برداری واحدهای مجتمع

 

 ردیف

شرح محصول 

تاریخ بهره برداری به سال 

 1

الفین 

1372 

 2

مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه

1372 

3

 پلی پروپیلن

1372

4

 بوتن یك

1372

5

 پلی اتیلن سبك خطی

1372

6

 پلی اتیلن سنگین

 1373

7

 بوتادین

1373

8

 اكسید اتیلن

1373

9

 اتیلن گلایكولها

1373

10

 پلی بوتادین

1373

11

 وینیل استات

1374

12

 دو اتیل هگزانول و بوتانولها

1374

13

 اسید استیك

1374

 14

 آلاكلر و بوتاكلرو كلرواستیل كلراید

1376

 15

 اتانل آمینها

1378

 16

 اتوكسیلاتها

1382

 17

 طرح توسعه مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه

 1384

18

 طرح توسعه نیروگاه

1384

19

 طرح مخازن جدید الفین

1384

 20

 فاز 1 طرح توسعه پلی پروپیلن

1384

21

 فاز 1 طرح توسعه الفین

1384

 22

 تولید آزمایشی پارافین كلره

 1385

 23

 فاز 2 طرح توسعه الفین

1386

 24

 طرح توسعه پلی اتیلن سنگین

 1386

 25

 طرح توسعه سرویس های جانبی شامل:
آب صنعتی (DM)، تولید هوای فشرده (Air Compressor)
جداسازی اکسیژن و نیتروژن (N2 / O2) کولینگ های (C.T)

 1386