گزارشات مالی سال 93
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) ( اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ بر اساس عملکرد واقعي دوره ٣ ماهه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ٣ ماهه منتهي به ٣١ خرداد١٣٩٣
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)(اصلاحیه مورخ ٢١ تیر١٣٩٣)
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام) (اصلاحیه مورخ هفدهم تیر١٣٩٣)
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)(مورخ ١١ تیر١٣٩٣)
آگهی پرداخت سود سهام سال مالی ١٣٩٣
اطلاعيه صدور مجوز افزايش سرمایه
 بیانیه ثبت سهام
 گزارش حسابرس و گزارش توجیهی
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ حسابرسی نشده(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ (حسابرسی شده)  
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ (حسابرسی نشده)