مزایده و مناقصه
   آگهی مزایده عمومی شماره 103 - 98
   آگهی مزایده عمومی شماره 102 -98
   آگهی مزایده 102-97
   آگهی مزایده 101-97
   آگهی مزایده 101-96
   آگهی مزایده 103-96 مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده 112-95 مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده فروش سهام پتروشیمی اردبیل (سهامی خاص) مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده 110-95 مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده 109-95 مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده 107-95 مهلت آن به اتمام رسیده است.
   آگهی مزایده عمومی شرکت پتروشیمی اردبیل مهلت آن به اتمام رسیده است.
شرکت پتروشیمی شازند بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه نسبت به اجرای مناقصه اقدام می نماید.

شرايط انتخاب شركت ها جهت حضور در ليست تامين كنندگان شركت پتروشیمی شازند(اراک)
 • نام شركت - نام قديم در صورت وجود - نام شركت اصلي - نام شركت هاي فرعي
 • شرح كامل فعاليت ها و توليدات
 • درصورت دارا بودن هر گونه نمايندگي - تاييديه - هرگونه مجوز كار از وزارتخانه و ارگان ها
 • گواهي نامه هاي ايزو و كيفيت
 • قراردادهاي در دست اجرا
 • سابقه صادرات
 • شناسه ملي
 • گواهي كد اقتصادي
 • روزنامه رسمي
 • فهرست اقلام قابل تامين
 • پروانه بهره برداري
 • كاتالوگ كامل محصولات
مزایده و مناقصه (آرشیو)

آگهی مناقصه های فعال شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
آگهی مناقصه 111-96   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 110- 96  مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 108- 96  مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 107-96   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 105-96   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 104-96   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 157-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 152-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 149-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 147-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 144-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 134-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 132-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 130-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 127-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 125-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 124-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 123-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 119-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 114-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 116-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 101-95   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 140-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 138-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 137-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 135-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 134-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 133-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 126-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه شناسایی نفتا   تاریخ انتشار آگهی 94/08/18
آگهی مناقصه 121-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 120-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 119-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 118-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 117-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 116-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 114-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 113-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 112-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 111-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 110-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 109-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 108-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 107-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 106-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 105-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 104-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 103-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 102-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 101-94   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 124-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 122-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 121-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 120-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 119-93   مهلت آن به اتمام رسیده است. 
آگهی مناقصه 118-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 117-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 116-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 115-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 114-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 113-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 112-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مناقصه 111-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.
اگهی مناقصه 110-93   مهلت آن به اتمام رسیده است.

آگهی مزایده های فعال شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
آگهی مزایده 118-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 115-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 114-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 113-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 112-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 109-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 107-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 106-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 104-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 103-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 101-94    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 112-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 110-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 109-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 108-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 107-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 108-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 107-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 106-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 105-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 104-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 103-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.
آگهی مزایده 102-93    مهلت آن به اتمام رسیده است.