سیاست های مربوط به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
  • ایجاد امنیت شغلی
  • ایجاد فضایی مناسب و روابط دوستانه درکار
  • ایجاد سیستم های انگیزشی و پرورش انگیزه در جهت بکارگیری مناسب از خلاقیت پرسنل
  • افزایش تعلق و تعهد سازمانی
آخرین اخبار
گزیده ها
پر بیننده ها