محصولات پایه
ردیف نام محصولات ظرفیت تولید - تن
1 اتیـلن 306400
1 پروپیلن 124000