محصولات شیمیایی
نام محصولات  ظرفیت تولید(تن)  ظرفیت قابل فروش(تن)
دو اتیل هگزانول 45000  45000 

بوتانول ها ( نرمال بوتانول و ایزوبوتانول )

 10700 10700
اسید استیک   30000 8000
وینیل استات  30000 30000
 اکسید اتیلن  105000 15000

اتیلن گلیکول ها
( منو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول )

 105000 105000

اتانول آمین ها
( منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین )

30000 30000

اتوکسیلات ها
( نو نیل فنل اتوکسیله، فتی الکل اتوکسیله، پلی اتیلن گلیکول و ...)

30000 30000
مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه شده 169000  169000 
 بوتادین یک و سه -  1830
بوتن یک  - 1800
 رافینیت - -
پارافین کلره - 2000
  مشخصات فنی
Acetic Acid
Product Name Description
AA Acetic Acid
Vinyl Acetate
Product Name Description
VAM Vinyl Acetate Monome
Alcohols
Product Name Description
2EH 2-Ethyle Hexanol
NB Normal Butanol 
 IB  Iso Butanol
Butane-Butene Rafinate
Product Name Description
BBR Butane-Butene Rafinate
Ethanolamines
Product Name Description
MEA Monoethanolamine
 DEA-98% Diethanolamine 98% 
 DEA-85%  Diethanolamine 85%
 TEA-99% Triethanolamine 99% 
 TEA-85% Triethanolamine 85% 
Ethylene Glycols
Product Name Description
MEG Monoethylene Glycol
DEG Diethylene Glycol
TEG Triethylene Glycol
Ethylene Oxide
Product Name Description
EO Ethylene Oxide
Ethoxylates
Product Name Description
NPE Nonyl-Phenol Ethoxylate
 LAE  Lauryl Alcohol Ethoxylate
PEG-Chemical Grade  Polyethylene Glycol- Chemical Grade 
Olefin/PHG/C4Cut
Product Name Description
CFO Cracked Fuel Oil Product
PHG Pyrolysis Hydrogenated Gasoline
C4 Cut  C4 Cut