پروژه های خاتمه یافته

تعداد پروژه های خاتمه یافته مدیریت پژوهش و فناوری تعداد 140 پروژه بوده که از این تعداد عناوين 53 پروژه شاخص در جدول ذیل منعکس گردیده است.